Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi

YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 09.09.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24165
 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SERAMİKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

Madde 1 — Bu Yönetmelikle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca “Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.

Merkezin Amacı

Madde 2 — Merkezin amacı; Çanakkale’de binlerce yıllık geleneği olan seramik sanatını incelemek, bununla ilgili araştırma ve inceleme yapmak, eğitim-öğretime yardımcı olmak ve seramik üretimini desteklemektir.

Faaliyet Alanı

Madde 3 — Merkez, 2 nci madde ile tespit edilen amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Çanakkale Seramikçiliği ile ilgili olarak yazılmış kitap, dergi-makale, rapor, gazete yazısı , broşür, katalog gibi yayınları, film, resim, dia, ses bandı gibi görsel ve işitsel malzemeleri tarar, toplar ve değerlendirir.

b) Geçmişten bugüne Çanakkale’de seramik sanatının gelişimini aşağıda belirtilen bölümler halinde inceler;

1- Osmanlı Öncesi Dönemi Bölümü,

2- Osmanlı Dönemi Bölümü,

3- Cumhuriyet Dönemi Bölümü,

4- Endüstriyel Seramik Bölümü.

c) Merkez, aynı konularda araştırma yapan yabancı kuruluşlarla, yurt içindeki benzer

kuruluş, üniversite, enstitü ve merkezlerle, endüstriyel üretim yapan sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yapar,

d) Konusuyla ilgili uluslar arası konferans, sempozyum, kongre, panel, atölye, sergi ödüllü yarışma ve bunun gibi faaliyetleri düzenler ve bu konuda çalışma yapan ve yapmış olanlara teşvik ödülü verir,

e) Araştırmaların sonuçlarını yayınlar, üretimlerini sergiler, Çanakkale Seramikçiliği konusunda dergi, kitap, broşür, rehber ve katalog yayınlar,

f) Çanakkale’de yerel, geleneksel ve çağdaş seramik üretimini destekler, üretimin pazarlanmasına yardımcı olur,

g) Seramikçilikle ilgili kurs, seminer düzenler,

h) Referans kaynağı olabilecek bir kütüphane ve bilgi işlem birimi kurar,

i) Çanakkale seramikçiliğine ait örnekleri derler, koleksiyonlar oluşturur, gerektiğinde bunların yeniden üretilmesi için çalışmalar yapar,

j) Çanakkaledeki seramik sanatı hakkında yabancı dillerde yayınlanmış eserleri dilimize çevirir,

k) Seramik yapıtlarının korunması ve sergilenmesi için çalışmalar yapar, gerektiğinde konservasyon ve restorasyonlarını gerçekleştirir,

l) Geleneksel formların tespiti, yeni form araştırmaları ve restorasyon amacıyla atölye ve laboratuvarlar kurar,

m) Üretimi döner sermaye kanalıyla pazarlar.

Yönetim Organları

Madde 4 — Merkezin organları; Merkez Müdürü, Merkez Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulundan oluşur.

a) Merkez Müdürü: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil tayin eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olmaz. Altı ayı geçen durumda yeni bir Müdür atanır.

Müdür Yardımcıları: Merkez Müdürü, Üniversitenin görevli-aylıklı öğretim üyeleri arasından üç yıl için en fazla iki yardımcı seçer. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona erer.

b) Merkez Kurulu: Müdürün başkanlığında Müdür Yardımcıları ve Merkezdeki bölümlere giren alanlarda çalışan öğretim elemanları arasından Rektörce atanan 10 (on) üyeden oluşur.

c) Merkez Yönetim Kurulu: Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından Merkez Kurulunca üç yıl için seçilecek dört öğretim üyesinden oluşur.

Merkez Kurulunun Görevleri

Madde 5 — Merkez Kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkeze ait çalışma esaslarını tespit ederek Yönetim Kuruluna önerir.

b) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu inceler.

c) Merkezin çalışmaları için gerekli diğer kararları alır.

d) Merkez Kurulu ilke olarak yılda en az bir kez, Aralık ayında, Müdürün yazılı

çağrısı üzerine toplanır.

e) Müdür gerekli gördüğü takdirde Merkez Kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 6 — Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel araştırma, üretim, sergi vb. ile yayın hazırlık faaliyetlerini ve

faaliyetlerle ilgili plan ve program esaslarını kararlaştırır.

b) Merkez Kurulunun kararları ile tesbit ettiği esasların uygulanmasında müdüre yardım eder.

c) Merkezin faaliyet, plan ve programlarının uygulanmasını sağlar.

d) Merkezin bütçe tekliflerini inceleyip karara bağlar.

e) Müdürün merkez yönetimiyle ilgili olarak gündeme getireceği bütün konularda karar alır.

Müdürün Görevleri

Madde 7 — Merkez çalışmalarında Rektöre karşı sorumlu olan Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

d) Çalışma programlarını ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları yürütmek,

e) Her faaliyet yılının sonunda Rektöre rapor vermek,

f) Merkezin eleman ihtiyaçlarını gerekçesi ile tespit edip Yönetim Kurulu’nun da görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

g) Merkez birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

Personel

Madde 8 — Merkez Sekreteri ve diğer personel, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir ve müdüre bağlı olarak çalışır.

Merkez sekreteri oy hakkı olmaksızın, Merkezin kurullarında raportörlük yapar ve gerekli diğer yazı işlemlerini yerine getirir.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.